Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1 Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1 „Provozovatel“ je Karel Tropp, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 16.06.2014, evidenční číslo ŽL: OŽÚ/731/14/Rei/4, evidující úřad: Městský úřad Pohořelice, IČ: 03114309, DIČ: CZ9311224395, datum narození 22.11.1993, místem podnikání Lipová 410, Vranovice 69125.

1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem shapeist, mezi jejíž hlavní funkcionality patří evidování a rady týkající se zdravého strávování, která je dostupná z internetové adresy www.shapeist.cz.

1.1.3 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.1.7 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.1.8 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1 Registrací uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

3 Užívání Aplikace

3.1 Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace , zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.

3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě 7 dní, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

3.5 Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

3.6 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3.7 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.8 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to pouze z těchto důvodů: opravy aplikace, přidávání nového obsahu.

3.9 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4 Databáze

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5 Osobní údaje a cookies

5.1 Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

5.2 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

6 Odpovědnost za škodu

6.1 Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

6.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

7 Ochrana autorských práv

7.1. Aplikace shapeist je autorským dílem provozovatele a ten neposkytuje uživateli právo šířit díla elektronicky nebo prostřednictvím jiné komunikace.

7.2. Uživatel si je vědom, že přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu a zakoupenému produktu jsou tajné a nesmí je zveřejnit. Uživatel nesmí údaje podstoupit třetí straně.

7.3. Uživatel si je vědomý, že zprostředkováním přístupu do svého účtu třetí straně se uživatel dopouští porušení obchodních podmínek a jeho účet může provozovatel bez oznámení a bližšího vysvětlení a bez finanční náhrady uzavřít.

7.4. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

7.5 Provozovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup uživatele k zakoupeným produktům, když uživatel poruší některý článek těchto obchodních podmínek.

7.6 Provozovatel má také právo bez náhrady předčasně ukončit přístup uživatele pokud se na internetových stránkách třetích stran vyskytnou přístupové údaje uživatele nebo obsah aplikace, zejména audio nahrávky. Provozovatel má také právo bez náhrady předčasně ukončit přístup uživatele pokud provozovatel zjistí pokusy uživatele o technickou manipulaci s aplikací.

Změna VOP

8.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

8.2 Tyto obchodní podmínky se mohou změnit a provozovatel není povinen informovat o změně podmínek zákazníky. Aktuální znění může zákazník najít na této stránce.

9 Povinné informace pro spotřebitele

9.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

9.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

9.2.1 Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

9.2.2 Telefonický kontakt Provozovatele je +420 776 219 177;

9.2.3 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@shapeist.cz;

9.2.4 Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

9.2.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

9.2.6 Uživateli nevznikají náklady na dodání;

9.2.7 K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a nejnovější verze internetového prohlížeče Chrome;

9.2.8 Uživatel bere na vědomí, že vzhledem k elektronické povaze webového portálu má spuštění aplikace stejné následky jako porušení originálního obalu video a audio nahrávek ve smyslu §53 odst. 8. písm. d) Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uživatel tedy v důsledku této skutečnosti nemá právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, pokud svým jednáním uskuteční čin analogický k porušení originálního obalu videonahrávky, zejména pokud produkt přehraje.

9.2.9 Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

9.2.10 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

9.2.11 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

9.2.12 Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

9.2.13 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.

9.2.14 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

10 Rozhodné právo

10.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

11 Účinnost

11.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.

Souhlas se zpracováním souborů cookies

PŘÍLOHA Č. 1

1 Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2 Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 24 měsíců.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4 Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme , kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovení v obchodních podmínkách.

Souhlas s užitím osobních údajů

Já,

jakožto uživatel internetové aplikace s názvem shapeist dostupné v síti Internet z internetové adresy www.shapeist.cz

tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány:

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na 24 měsíců;

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro

zasílání obchodních nabídek správce;

marketingové účely;

zařazení osobních údajů do databází;

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace